banner17

27 Haziran 2019 Perşembe

MERZİFON BLD İHALE İLANI

SUNTALAM VE MDF AHŞAP MALZEMESİ T.C. MERZİFON BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRÜLÜĞÜ

26 Aralık 2018 Çarşamba 08:49
Bu haber 624 kez okundu
MERZİFON BLD İHALE İLANI

 Suntalam ve MDF Ahşap Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                            :2018/664512
1-İdarenin
a) Adresi                                                 :Sofular  Mahallesı  Abidehatun Sok. No: 2 05300 Merzifon/Amasya
b) Telefon ve faks numarası                   :3585131387 - 3585138329c) 
Elektronik Posta Adresi                          
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa)     :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                        :18 mm Suntalam (183x366) 200 Adet, 8 mm Suntalam (183x366) 150 Adet, 2.7  
                                                                mm Boyalı MDF (170x210) 150 Adet, 18 mm MDF Lam  (183x366) 100 Adet 
                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı   içinde bulunan idari 
                                                                şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yerleri                                      :Belediyemiz Marangoz Atölyesine ve İdarenin istemiş olduğu yere (20 Km.) 
                                                                dahil nakliye yüklenici tarafından yapılacaktır.
c) Teslim tarihleri                                    :Belediyemiz Marangoz Atölyesinde yeteri kadar depolamaya yer   olmadığından 
                                                                peyder pey alınacaktır. Malzemenin yüklenmesi, nakliyesi ve boşaltması 
                                                                yüklenici firma tarafından yapılacak olup teklif edilen fiyata dahildir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                     :Sofular Mahallesi Abide Hatun Sokak No: 4/1 Merzifon/AMASYA
b) Tarihi ve saati                                     :07.01.2019 - 10:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
                                                                değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. MERZİFON BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. MERZİFON BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV