banner17
23 Eylül 2020 Çarşamba

AK PARTİLİ DİKMEN; "TADIMIZ KAÇTI" !

2 KISIM 2 KALEM YOĞURT VE YUMURTA ALIMI

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 5.ANA JET ÜS K.LIĞI

23 Mart 2020 Pazartesi 09:24
Bu haber 449 kez okundu
2 KISIM 2 KALEM YOĞURT VE YUMURTA ALIMI

 2 KISIM 2 KALEM YOĞURT VE YUMURTA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/140807
1-İdarenin
a) Adresi : 5. Ana Jet Üs K.lığı Samsun yolu 7. Km Merzifon/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3585131244 - 3585131244
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi (varsa) 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIM 2 KALEM YOĞURT VE YUMURTA ALIMI. 1. KISIM 18.000 KG. 
  YOĞURT ALIMI. 2. KISIM 150.000 ADET YUMURTA ALIMI. Ayrıntılı bilgiye 
  EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
  ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı (Genel Malzeme Komutanlığı Yiyecek 
  Deposu) Samsun Yolu 7. Km Merzifon/AMASYA
c) Teslim tarihi : Yüklenici, idarenin önceden bildireceği tebligatlara istinaden işe başlama 
  tarihinden itibaren haftalık, aylık ihtiyaçlar nispetinde teslimat yapacaktır. 
10.3.1.2.Herhangi bir sebeple sözleşmenin öngörülenden daha geç 
  yürürlüğe girmesi halinde teslim süresi hiçbir şekilde 30 Haziran 2021 
  tarihini geçmeyecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Gazi Mahbup 
  Mah. Remzi Özkanca Cad. No:1/A Merzifon / AMASYA
b) Tarihi ve saati : 31.03.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Gazi Mahbup Mah. Remzi Özkanca Cad. No:1/A Merzifon / AMASYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV