banner17
27 Eylül 2020 Pazar

AK PARTİLİ DİKMEN; "TADIMIZ KAÇTI" !

2500 KG DERZ DOLGU ALIMI

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 5.ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI

09 Haziran 2020 Salı 10:20
Bu haber 4958 kez okundu
2500 KG DERZ DOLGU ALIMI

 2500 KG DERZ DOLGU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     :2020/280228
1-İdarenin
a) Adresi                                                         :5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı Samsun Yolu 7'nci Km. Merzifon/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası                           :0 358 536 23 36 - 0 358 513 12 44
c) Elektronik Posta Adresi                              :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)                                    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                               :2500 KG. DERZ DOLGU ALIMI. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı 
      içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                                  :5'inci Ana Jet Üs İkmal Tabur Komutanlığı (Mal Muayene Deposu) Samsun Yolu 
                                 7'nci Km. Merzifon/AMASYA
c) Teslim tarihi                                                :Teslim süresi 30 (Otuz) takvim günüdür. Teslim yeri 5'inci Ana Jet Üs İkmal Tabur 
      Komutanlığı (Mal Muayene Deposu)'dır. Taahhüt konusu mallar belirtilen teslim 
                   programına ve teslim yerine uygun olarak defaten (tek seferde) teslim 
                                edilebilecektir. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe denk gelmesi 
                durumunda teslimat tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Teslimatlar iş günü 
      ve iş saatlerinde yapılır. İş günü resmi tatil günleri dışında yer alan günler olup, iş 
      saatleri 08:00 ile 17:00 arasıdır. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar 
      geçecek süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir. Yüklenici 
      malzeme teslimatı yapacağı gün ve saati önceden telefonla ( 0358 536 2336/ 
      4573 4339) 5 inci Ana Jet Üs İkmal Tabur Komutanlığına bildirecektir. Yüklenici 
                   veya kanuni vekili veya yazılı olarak yetkilendirdiği kişi her teslimatta hazır 
      bulunacak ve sorumlu olacaktır. Teslimatı yapılacak tüm malzeme, ambalajlar ve 
      personelin güvenlik araması yapıldıktan sonra nezaratçi personel kontrolünde 
      İkmal Tabur Komutanlığının göstereceği yere ihale dokümanında belirtildiği 
                   şekliyle malzemeler yerleştirilecek, karşılığında geçici teslim makbuzu alınacaktır. 
      Posta ve kargo ile malzeme teslimatı kabul edilmeyecektir. Belirlenen şartları 
                   taşımayan malzeme teslimatları hiç yapılmamış kabul edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                            :5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Gazi Mahbup Mah. 
      Remzi Özkanca Cad. No:1/A Merzifon / AMASYA
b) Tarihi ve saati                                             :24.06.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Gazi Mahbup Mah. Remzi Özkanca Cad. No:1/A Merzifon / AMASYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV