banner17
19 Ocak 2021 Salı

ilk aşı sağlık çalışanlarına

3 KISIM 33 KALEM BIT, MATKAP UCU, ELDİVEN VE MUHTELİF KİMYASAL MALZEME ALIMI

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 5.ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI

09 Haziran 2020 Salı 10:18
Bu haber 3984 kez okundu
3 KISIM 33 KALEM BIT, MATKAP UCU, ELDİVEN VE  MUHTELİF KİMYASAL MALZEME ALIMI

 3 KISIM 33 KALEM BIT, MATKAP UCU, ELDİVEN VE MUHTELİF KİMYASAL MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                      :2020/272447
1-İdarenin
a) Adresi                                                         :5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı Samsun Yolu 7'nci Km. - Merzifon/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası                           :0 358 536 23 36 - 0 358 513 12 44
c) Elektronik Posta Adresi                              :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)                                    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                                :3 KISIM 33 KALEM BİT, MATKAP UCU, ELDİVEN VE MUHTELİF KİMYASAL
       MALZEME ALIMI 1. KISIM 25 KALEM BİT VE MATKAP UCU ALIMI 2. KISIM 2 
       KALEM ELDİVEN ALIMI 3. KISIM 6 KALEM MUHTELİF KİMYASAL MALZEME 
       ALIMI 
                                                                        Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yeralan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
                    ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri                                                  :5'inci Ana Jet Üs İkmal Tabur Komutanlığı (Mal Muayene Deposu) Samsun Yolu 
                                 7'nci Km. Merzifon/AMASYA
c) Teslim tarihi                                                :Teslim süresi 30 (Otuz) takvim günüdür. Teslim yeri 5'inci Ana Jet Üs İkmal Tabur 
       Komutanlığı (Mal Muayene Deposu)'dır. Taahhüt konusu mallar belirtilen teslim 
       programına ve teslim yerine uygun olarak defaten veya parti bölümler halinde 
       teslim edilebilecektir. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe denk 
                    gelmesi durumunda teslimat tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Teslimatlar                                               iş günü ve iş saatlerinde yapılır. İş günü resmi tatil günleri dışında yer alan günler 
       olup, iş saatleri 08:00 ile 17:00 arasıdır. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya 
                    kadar geçecek süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir. 
                    Yüklenici malzeme teslimatı yapacağı gün ve saati önceden telefonla ( 0358 536 
       2336/4573/4339) 5 inci Ana Jet Üs İkmal Tabur Komutanlığına bildirecektir. 
       Yüklenici veya kanuni vekili veya yazılı olarak yetkilendirdiği kişi her teslimatta 
       hazır bulunacak ve sorumlu olacaktır. Teslimatı yapılacak tüm malzeme, 
       ambalajlar ve personelin güvenlik araması yapıldıktan sonra nazeratçi personel 
       kontrolünde İkmal Tabur Komutanlığının göstereceği yere ihale dokümanında 
                    belirtildiği şekliyle malzemeler yerleştirilecek, karşılığında geçici teslim makbuzu 
       alınacaktır. Posta ve kargo ile malzeme teslimatı kabul edilmeyecektir. Belirlenen 
       şartları taşımayan malzeme teslimatları hiç yapılmamış kabul edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                             :5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Gazi Mahbup Mah. 
       Remzi Özkanca Cad. No:1/A Merzifon / AMASYA
b) Tarihi ve saati                                             :18.06.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Gazi Mahbup Mah. Remzi Özkanca Cad. No:1/A Merzifon / AMASYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV