banner17
17 Nisan 2021 Cumartesi

MERZİFON İÇİN ALINAN KISITLAMA KARARLARI

4342 SAYILI MERA KANUNU MERA ISLAH VE AMENAJMAN PROJESİ KAPSAMINDA TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN KÖYLERİN MERA ALANLARINA METAL HAYVAN GÖLGELİĞİ VE KAŞINMA KAZIĞI YAPIM İŞİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-AMASYA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIM

4342 sayılı Mera Kanunu Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında teknik şartnamede belirtilen köylerin mera alanlarına metal hayvan gölgeliği ve kaşınma kazığı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

25 Eylül 2020 Cuma 08:53
Bu haber 12357 kez okundu
 4342 SAYILI MERA KANUNU MERA ISLAH VE AMENAJMAN PROJESİ KAPSAMINDA TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN KÖYLERİN MERA ALANLARINA METAL HAYVAN GÖLGELİĞİ VE KAŞINMA KAZIĞI YAPIM İŞİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-AMASYA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIM
İKN : 2020/501488
1-İdarenin
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-AMASYA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : KIRAZLIDERE MAH. TARIM SOKAK NO:23 AMASYA MERKEZ/AMASYA
c) Telefon ve faks numarası : 3582182990 - 3582181851
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : 4342 sayılı Mera Kanunu Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında teknik şartnamede belirtilen köylerin mera alanlarına metal hayvan gölgeliği ve kaşınma kazığı yapım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 411 m2 büyüklükte 2 adet hayvan gölgeliği , 20 adet 0,20*0,20*2,5 m kaşınma kazığı yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Amasya İli Suluova İlçesi Kapancıağılı ve Merzifon İlçesi Sarıbuğday Köyü meralarına 
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.10.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de ve  27.04.2016 tarihli ve 29696 sayılı Resmi gazetede aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nin eki “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi” ndeki” (B) III. grubu işler (Bina İşleri)  benzer iş olarak değerlendirilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV