banner17
04 Aralık 2021 Cumartesi

MERZİFON İÇİN ALINAN KISITLAMA KARARLARI

5 KISIM 137 KALEM MUHTELİF MARKA ARAÇ, İŞ MAKİNASI YEDEK PARÇA VE LASTİK ALIMI

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 5.ANA JET ÜS K.LIĞI

13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:14
Bu haber 2732 kez okundu
5 KISIM 137 KALEM MUHTELİF MARKA ARAÇ, İŞ MAKİNASI  YEDEK PARÇA VE LASTİK ALIMI

  5 KISIM 137 KALEM MUHTELİF MARKA ARAÇ, İŞ MAKİNASI YEDEK PARÇA VE LASTİK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/200894
1-İdarenin
a) Adresi : 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı Samsun Yolu 7'nci Km. - MERZİFON / 
  AMASYA MERZİFON/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 0 358 536 23 36 - 0 358 513 12 44
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa) 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KISIM 137 KALEM MUHTELİF MARKA ARAÇ, İŞ MAKİNASI YEDEK 
  PARÇA VE LASTİK ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
  içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 5'inci Ana Jet Üs İkmal Tabur Komutanlığı (Mal Muayene Deposu) Samsun 
  Yolu 7'nci Km. Merzifon/AMASYA
c) Teslim tarihi : Teslim süresi 30 (Otuz) takvim günüdür. Teslim yeri 5'inci Ana Jet Üs İkmal 
  Tabur Komutanlığı (Mal Muayene Deposu)'dır. Taahhüt konusu mallar 
  belirtilen teslim programına ve teslim yerine uygun olarak defaten veya parti 
  bölümler halinde teslim edilebilecektir. Taahhüt edilen malın son teslim günü 
  tatil gününe denk gelmesi durumunda teslimat tatili müteakip ilk iş gününde 
  yapılacaktır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. İş günü resmi tatil 
  günleri dışında yer alan günler olup, iş saatleri 08:00 ile 17:00 arasıdır. 
  Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçecek süre içerisinde (red 
  edilme hali dışında) geri verilmeyecektir.Yüklenici malzeme teslimatı 
  yapacağı gün ve saati önceden telefonla ( 0358 5362336/4573/4339) 5 inci 
  Ana Jet Üs İkmal Tabur Komutanlığına bildirecektir. Yüklenici veya kanuni 
  vekili veya yazılı olarak yetkilendirdiği kişi her teslimatta hazır bulunacak ve 
  sorumlu olacaktır. Teslimatı yapılacak tüm malzeme, ambalajlar ve 
  personelin güvenlik araması yapıldıktan sonra nazeratçi personel 
               kontrolünde İkmal Tabur Komutanlığının göstereceği yere ihale 
  dokümanında belirtildiği şekliyle malzemeler yerleştirilecek, karşılığında 
  geçici teslim makbuzu alınacaktır. Posta ve kargo ile malzeme teslimatı 
  kabul edilmeyecektir. Belirlenen şartları taşımayan malzeme teslimatları hiç 
  yapılmamış kabul edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Gazi Mahbup 
  Mah. Remzi Özkanca Cad. No:1/A Merzifon / AMASYA
b) Tarihi ve saati : 28.05.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Gazi Mahbup Mah. Remzi Özkanca Cad. No:1/A Merzifon / AMASYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV