banner17
26 Mayıs 2024 Pazar

MERZİFON'DA BİR TARİH YAZILDI

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) AMASYA-MERZİFON HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

DHMİ Amasya Merzifon Havalimanı Müdürlüğü ve İdari yönden Havalimanına bağlı Merzifon SSR İstasyonu 2019-2020 yılları ihtiyacı olan akaryakıt ürünlerinin temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

04 Haziran 2018 Pazartesi 09:28
Bu haber 71419 kez okundu
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) AMASYA-MERZİFON HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/257253

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

DHMİ Amasya Merzifon Havalimanı Müdürlüğü Merzifon/AMASYA 05300 MERZİFON/AMASYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3585351016 - 3585351076

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kurşunsuz Benzin : 2.000 Lt. Mazot-Motorin : 35.000 Lt. Özel Kalorifer Yakıtı: 104.000 Lt.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

DHMİ AMASYA/Merzifon Havalimanı Müdürlüğü ve İdari yönden Havalimanına bağlı Merzifon SSR İstasyonu

c) Teslim tarihleri

:

Teknik Şartnamedeki hususlar geçerli olup, Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi doğrultusunda 01/01/2019- 31/12/2020 tarihleri arasında akaryakıtlar teslim edilecektir. İhtiyaç mahallerine Akaryakıt ürünlerinin teslimatları İDARE’ nin belirleyeceği zamanlarda ve belirlediği miktarda yapılacak olup, YÜKLENİCİ önceden haber vermeksizin ikmal yapamaz. Sipariş edilen akaryakıtın depolara dolumu mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Hiçbir şekilde mesai saatleri dışında ikmal yapılmayacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DHMİ Amasya-Merzifon Havalimanı Müdürlüğü Garaj Binası Yemek Salonu

b) Tarihi ve saati

:

28.06.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

-İhaleye katılacak olan pompa satış istasyonları; henhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinden  almış olduğu ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden akaryakıt pompa satış istasyonu bayilik belgesi ve akaryakıt istasyonu işletim ruhsatının noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.

-İhaleye katılacak dağıtım şirketleri; EPDK’dan almış olduğu ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden “Dağıtıcı Lisansı'nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.

-İhaleye katılacak akaryakıt bayileri; EPDK’nın yetki verdiği “Dağıtıcı Lisansı'na sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair, ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden “Bayilik Lisansı'nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.

-EPDK' nın Petrol Piyasası Lisans yönetmeliği gereği “İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı sahipleri, benzin türleri ile motorin, kırsal motorin, jet yakıtı ve otobiodizel satışı yapamaz.”


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

a) Yüklenici tarafından temin edilecek Akaryakıt TÜPRAŞ ve TSE şartnamelerine uygun olacaktır.
b) Gelen Akaryakıtın Analiz işlemleri İdaremizin görevlileri eşliğinde, giderleri Yüklenici ye ait olmak üzere, İdarenin uygun göreceği TSE Laboratuarlarında yaptırılacak olup, tahlil sonuçları mahallinde idaremiz yetkilisince teslim alınacaktır.

c) Yakıt analiz işlemleri TSE’de yaptırılacaktır. Ancak; TSE cihazlarında herhangi bir arıza nedeniyle yapılamayan testler söz konusu cihazın arızasının giderilmesi 3 ( üç ) günlük süre bitimi sonrasında idarece gerek görüldüğü takdirde TSE Laboratuarlarına eş bir Laboratuarda yaptırılacaktır.
 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak; her türlü akaryakıt alım-satımı kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Amasya-Merzifon Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Amasya/Merzifon Havalimanı Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimi. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Anahtar Kelimeler: AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV