17 Temmuz 2019 Çarşamba

ihale ilanı belediye

NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

07 Aralık 2018 Cuma 09:38
Bu haber 677 kez okundu
ihale ilanı belediye
İhale Kayıt Numarası                        :2018/619962
1-İdarenin
a) Adresi                                     :SOFULAR MAHALLESI ABİDEHATUN SOK. NO: 2 05300 MERZİFON/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası           :3585131387 - 3585138329
c) Elektronik Posta Adresi           :destekhizmetleri@merzifon.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)                         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı            : İhtiyaç Konusu Malzeme Yumuşak,Orta Sert Ve Sert Çelik Olmak Üzere Üç  Muhtelif                                                   Muhtelif Sertlikte Olacak Ve 100 Ton Nervürlü Demir İhtiyaca Binaen Her Boy Ve                                                            ve Ebatta Olacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                         : İhtiyaç Konusu Malzeme Merzifon Sınırları İçerisinde İdare Tarafından Belirtilen                                                 Belirtilen Yerlere Peyder Pey Olarak Teslim Edilecektir.
c) Teslim tarihi                                      : Alınacak Malzeme Yüklenicinin Deposu Ve Mağazasında Yok İse İstenilen Tarihten                                                   Tarihten İtibaren 3 Gün İçerisinde Temin Etmek Ve İdareye Vermek Zorunda Olacaktır.                                                 Olacaktır. 500 Kg Ve Üstü Demirin Nakliyesi, İlçemiz Sınırları İçerisine Yüklenici                                                 Yüklenici Tarafından Yapılacak Ve Nakliye Ücreti Ödenmeyecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                         : SOFULAR MAH. CUMHURİYET CAD. NO:163 MERZİFON
b) Tarihi ve saati                         : 03.01.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Söz Konusu Malı Tedarik Yolu İle  Karşılayacak Olan İstekliler Teklif Aşamasında Mamulün Hangi Üreticiden Tedarik Edilecegini Gösteren Belgeleri (Taahhüt Belgesi, Firma Sözleşmesi Vb.) Teklif Zarfı İcerisinde Sunacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. MERZİFON BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. MERZİFON BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV