banner17

21 Temmuz 2019 Pazar

ihale ilanı

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRÜLÜĞÜ KERESTE ALIMI

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:27
Bu haber 413 kez okundu
ihale ilanı

 KERESTE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası                              :2018/579943
1-İdarenin
a) Adresi                                                 :SOFULAR MAHALLESI ABİDEHATUN SOK. NO: 2 05300 MERZİFON/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası                   :3585131387 - 3585138329
c) Elektronik Posta Adresi                      :destekhizmetleri@merzifon.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)                            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                       :20 M3 2.SINIF DOĞRAMALIK SARI ÇAM KERESTE VE 80 M3 3.SINIF DOĞRAMALIK            
                                                                KARA ÇAM KERESTE OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 100 M3 ÇAM KERESTE ALIMI
                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
                                                                ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                                      :MERZİFON BELEDİYESİ MÜCAVİR ALANI İÇERİSİNDE BELEDİYEMİZ FEN İŞLERİ 
                                                                TEKNİK PERSONELİNCE BELİRLENECEK ALANLARA İSTENİLEN MİKTAR KADAR                                                    KADAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN İLGİLİ MALZEMENİN TESLİMİ  GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.                 GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi                                        :Kereste 5m³ ve üstü alınacaksa, Belediyemizin belirttiği yere nakliyesi yüklenici 
                                                                tarafından yapılacaktır., Kerestenin boyları Belediyemiz ihtiyacına göre 3-4-5 metrelik 
                                                                olacaktır., Alınacak kereste budaklı, çatlak ve yılmış olmayacak, Belediyemizin istediği 
                                                                şekilde ve kuru olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                    :SOFULAR MAH. ABİDE HATUN SOK. NO: 4/1 MERZİFON
b) Tarihi ve saati                                     :28.11.2018 - 10:004. 
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. MERZİFON BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. MERZİFON BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV