23 Ekim 2019 Çarşamba

İHALE İLANI

MERZİFON(AMASYA) İÇMESUYU KESİN PROJESİ İŞİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

07 Mayıs 2019 Salı 09:17
Bu haber 344 kez okundu
İHALE İLANI

 MERZİFON(AMASYA) İÇMESUYU KESİN PROJESİ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                             :2019/201466
1-İdarenin
a) Adresi                                                :Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 06510 Çukurambar  
            ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası                  :3125087702 - 3125087799
c) Elektronik Posta Adresi                     :yatırımkoordinasyon@ilbank.gov.tr                 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi                                       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı                      :MERZİFON (AMASYA) İÇMESUYU KESİN PROJESİ İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer 
                         alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Yapılacağı yer                                   :MERZİFON (AMASYA)
c) Süresi                                                :İşe başlama tarihinden itibaren 250(iki yüz elli) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                   :İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIZILIRMAK
            MAHALLESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ CADDESİ NO:12 06510 ÇUKURAMBAR / 
           ÇANKAYA / ANKARA
b) Tarihi ve saati                                    :28.05.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki 
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde 
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile 
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest 
muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali 
yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 
teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. İçmesuyu Kesin / Uygulama projeleri
“NOT: Benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgeleri, benzer iş dışında işleri de kapsıyor ise; Benzer iş tutarının tespiti 
amacıyla İş deneyim belgesinin alındığı idareden benzer iş kaleminin parasal tutarını gösteren belge alınarak iş deneyim 
belgesi ekine konulması zorunludur.”
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İLLER BANKASI A.Ş. BANKACILIK 
HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 06510 Çukurambar / Çankaya / 
ANKARA adresine veya aynı Başkanlığın Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı Halk Ekmek Fabrikası Karşısı No:24/E 
Macunköy/ANKARA adresine İhale Doküman satış bedeli yatırıldıktan sonra; İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM 
KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI, Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 06510 Çukurambar / 
Çankaya / ANKARA adresinden alınacaktır. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İLLER BANKASI A.Ş., DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, GELEN EVRAK 
KISMI, KIZILIRMAK MAHALLESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ CADDESİ NO:12 06510 ÇUKURAMBAR / ÇANKAYA / ANKARA 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin 
miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde 
bırakılacaktır. 
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV