banner17

30 Mayıs 2020 Cumartesi

AK PARTİLİ DİKMEN; "TADIMIZ KAÇTI" !

İHALE İLANI

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 5.ANA JET ÜS K.LIĞI 1 ADET PREFABRİK YAPI ALIMI (MONTAJ VE KURULUM DAHİL)

18 Eylül 2019 Çarşamba 08:36
Bu haber 454 kez okundu
İHALE İLANI

  1 ADET PREFABRİK YAPI ALIMI (Montaj ve Kurulum Dahil) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/445247
1-İdarenin
a) Adresi : 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı Samsun Yolu 7'nci Km. MERZİFON/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 0.358 536 23 36 - 0.358 513 12 44
c) Elektronik Posta Adresi : mdurusoy@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa) 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Prefabrik Yapı Alımı (Montaj ve Kurulum Dahil) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 
alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı Samsun Yolu 7'nci Km. Merzifon/AMASYA
c) Teslim tarihi : Yüklenici 1 Adet Prefabrik Yapı Alımı (Montaj ve Kurulum Dahil) işine sözleşmenin 
yürürlüğe girmesini müteakip mal teslimatına/işe başlayacak olup 30 (otuz) takvim 
günü içerisinde ihaleye konu malzemeleri montaj ve kurulumları yapılmış olarak 5'inci 
Ana Jet Üs K.lığı Merzifon a teslim edecektir. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde 
yapılır. İş günü resmi tatil günleri dışında yer alan günler olup, iş saatleri 08:00 ile 
17:00 arasıdır. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar geçecek süre 
içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir. Yüklenici malzeme teslimatı 
yapacağı gün ve saati önceden telefonla ( 0358 5362336/4573/4339) 5 inci Ana Jet 
Üs İkmal Tabur Komutanlığına bildirecektir. Yüklenici veya kanuni vekili veya yazılı 
olarak yetkilendirdiği kişi her teslimatta hazır bulunacak ve sorumlu olacaktır. 
Teslimatı yapılacak tüm malzeme, ambalajlar ve personelin güvenlik araması 
yapıldıktan sonra nezaretçi personel kontrolünde İkmal Tabur Komutanlığının 
göstereceği yere ihale dokümanında belirtildiği şekliyle teslim edilecek/ montajı 
yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Gazi Mahbup Mah. 
Remzi Özkanca Cad. No:1/A Merzifon / AMASYA
b) Tarihi ve saati : 26.09.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Gazi Mahbup Mah. Remzi Özkanca Cad. No:1/A Merzifon / AMASYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV