banner17
01 Ekim 2020 Perşembe

AK PARTİLİ DİKMEN; "TADIMIZ KAÇTI" !

ihale ilanı

SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) MERZİFON BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRÜLÜĞÜ

30 Eylül 2019 Pazartesi 07:55
Bu haber 592 kez okundu
ihale ilanı

 Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası     :2019/462711
1-İdarenin
a) Adresi                                              :Sofular Mahallesi Abidehatun Sok. No: 2 05300 Merzifon/Amasya
b) Telefon ve faks numarası                :3585131387 - 3585138329
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)                         :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                     :100.000 Sm3 Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG)
                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
                                                             ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                       :Merzifon Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Plenti
c) Teslim tarihi                                     :Yüklenici firma belediyemizin istemiş olduğu CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) 'yi en geç 24
                                                             saat içerisinde getirmekle yükümlüdür. İdarenin belirleyeceği yerlere yükleme, nakliye, 
                                                             indirme ve istifleme yüklenici firmaya aittir. Yüklenici firma sözleşmenin imzalandığı 
                                                             tarihten sözleşmenin bitiş tarihine kadar sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) paletlerinin 
                                                             takibini yaparak herhangi herhangi bir talimata gerek kalmadan, biten paletlerin dolu 
                                                             paletlerle değişimi yaparak gaz akışını sağlayacaktır. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                  :Sofular Mah. Cumhuriyet Cad. No:163/A Merzifon/AMASYA
b) Tarihi ve saati                                  :21.10.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili güncel mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeleri ihale dosyasında verecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Tüplerin periyodik bakımları firma tarafından yapılacaktır.Yüklenici firma belediyemizin istemiş olduğu gazı en geç 24 saat içerisinde getirmekle yükümlüdür. Asfalt plentinde CNG sisteminden kaynaklanan bir arıza durumunda,yüklenici firma 12 saat içerisinde ekip göndermekle yükümlüdür.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: İstekli firma tarafından ihale teklif zarfında, faaliyette bulundukları ilin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerinden aldıkları ve vize süresi geçmemiş olan Basınçlı Gaz Tüpleri Dolum Yeterlilik Belgesi'ni ibraz edilecektir.
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:  Tesise gaz taşımasını yapacak firma, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği " ve "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği" çerçevesinde uygun görülen yetki belgelerinin aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasında verecektir.
4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: İstekli firma EPDK'dan CNG ( Sıkıştırılmış doğalgaz) dolum, satış ve iletim lisanslarına sahip olacak ve bu lisanslara ait belgeleri ihale komisyonuna ibraz edecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV