banner17
19 Ekim 2020 Pazartesi

AK PARTİLİ DİKMEN; "TADIMIZ KAÇTI" !

İHALE İLANI

T. C. MERZİFON BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT (EURO DİZEL MOTORİN VE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN)

10 Ocak 2020 Cuma 12:47
Bu haber 584 kez okundu
İHALE İLANI

 AKARYAKIT (EURO DİZEL MOTORİN VE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2020/5636
1-İdarenin
a) Adresi                                             :SOFULAR MAHALLESI CUMHURIYET CADDESI 163 05300 MERZİFON/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası               :3585131387 - 3585138329
c) Elektronik Posta 
internet adresi (varsa)                        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                   :425.000 Litre Euro Dizel Motorin ile 12.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz benzin alımı
                                                            Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
                                                            ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:                                      Akaryakıt ürünleri yüklenicinin akaryakıt istasyonundan, ihtiyaç duyan hizmet araçlarının 
                                                            yakıt deposuna pompadan boşaltılmak suretiyle teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihi                                    :Sözleşme Süresince Akaryakıt Teslimi Yapılacak Olan İstasyondaki Pompadan 
                                                           Sözleşmenin İmzalandığı Tarih İle Alımı Başlanacak Olup - 31 Aralık 2020 Tarihleri 
                                                           Arasında İhtiyaç Doğrultusunda Peyderpey Alım Yapılacaktır.
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer                                :Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:163 Merzifon/AMASYA
b) Tarihi ve saati                                 :03.02.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
- İhaleye katılacak dağıtım şirketleri; EPDK(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)'dan almış olduğu ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden “Dağıtıcı Lisansının” noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
- İhaleye katılacak akaryakıt bayileri; EPDK'nın yetki verdiği “Dağıtıcı Lisansına” sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair, ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden “Bayilik Lisansını” ve Bayilik sözleşmesinin noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
- İhaleye katılacak akaryakıt bayileri;  EPDK'dan bayilik yapmak üzere düzenlenmiş ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden İstasyonlu Bayilik Belgesininin noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
Yukarıda bahsi geçen belgelerin idarece "ASLININ AYNIDIR" ibaresi ile onaylanmış kopyaları da teklif ile birlikte verilebilir.
 Akaryakıt ürünleri yüklenicinin akaryakıt istasyonundan, ihtiyaç duyan hizmet araçlarının yakıt deposuna pompadan boşaltılmak suretiyle teslim alınacağından, Taşıt tanıma sistemi ile ihaleye teklif verecek isteklilerin Belediyemiz Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Akaryakıt Ürünlerini temin edeceği İstasyonu belirterek İstasyonun Belediyemizce İstenilen akaryakıtı vereceğini beyan eden belgesini Teklif zarfında sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
d) (Değişik:RG-16/8/2014-29090)(11) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. MERZİFON BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV