05 Temmuz 2020 Pazar

AK PARTİLİ DİKMEN; "TADIMIZ KAÇTI" !

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-MERZİFON

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

05 Ağustos 2019 Pazartesi 07:43
Bu haber 637 kez okundu
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-MERZİFON

 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MERZİFON İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ 540 ÖĞRENCİYE 178 İŞGÜNÜNDE MALZEME DAHİL (SICAK SULU) ÖĞLEN YEMEĞİ YAPIM DAĞITIM VE SONRASI TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                     :2019/370625
1-İdarenin
a) Adresi                                  :KAYMAKAMLIK BİNASI 1 05300 MERZİFON/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası        :3585142570 - 3585142569
c) Elektronik Posta Adresi        :merzifon05@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi                                    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı         :2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MERZİFON İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE  BAĞLI                                                  BAĞLI TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ 540 ÖĞRENCİYE 178 İŞGÜNÜNDE MALZEME                                           MALZEME DAHİL (SICAK SULU) ÖĞLEN YEMEĞİ YAPIM DAĞITIM VE SONRASI TEMİZLİK                                            TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                      :Merzifon İlçesinde bulunan Taşımalı Eğitim Kapsamındaki köylerden 10 Taşıma Merkezi İlkokul                                                   ilkokul ve Ortaokul Müdürlükleri 
c) Süresi                                   :İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                      :Merzifon Hükümet Konağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2.Kat Destek Hizmetleri Bürosu
b) Tarihi ve saati                      :27.08.2019 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve Özel sektörde sıcak  yemek hazırlanması, taşınması, servisi ve servis sonrası temizlik işi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merzifon Hükümet Konağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2.Kat Destek Hizmetleri Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV