banner17
24 Ekim 2020 Cumartesi

AK PARTİLİ DİKMEN; "TADIMIZ KAÇTI" !

KATYONİK POLİMER SATIN ALINACAKTIR

T. C. MERZİFON BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

27 Nisan 2020 Pazartesi 08:42
Bu haber 1961 kez okundu
KATYONİK POLİMER SATIN ALINACAKTIR

 KATYONİK POLİMER alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     :2020/1388911-İdarenin
a) Adresi                                                        :Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 163 05300 Merzifon/Amasya
b) Telefon ve faks numarası                          :3585131387 - 3585138329
c) Elektronik Posta 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)                                   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                              :8.750 KG KATYONIK POLİMER (25 KG ÇUVALLANMIŞ HALDE)
                                                                      Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
     ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:                                                T.C. Merzifon Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Atık Su Arıtma Tesisi
c) Teslim tarihi:                                              siparişinin geçildiği tarihten itibaren en geç 10 iş günü içerisinde teslim yapılacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:                                          Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:163 Merzifon/AMASYA
b) Tarihi ve  saati:                                         13.05.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Firmalar, yurt dışında üretilen bu ürünün Türkiye'de yetkili satıcısı olduklarını belirten üretici firma onayını; orijinali ile birlikte yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesini teklifleriyle birlikte sunmak zorundadırlar. Teklifle birlikte bu belgelerin sunulmaması halinde firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Firmalar teklifleriyle birlikte ürüne ait teknik özelliklerini gösteren analiz raporunu ve malzeme güvenlik bilgi formunu sunmak zorundadırlar.                                  (Bknz. Teknik Şartname Mad.4)
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:Firmalar, 50 kg' dan az olmamak şartıyla orijinal paketli polielektrolit numunesini ihale gününden 7 gün önce idareye vermek zorundadır. Bu numunelerin bir kısmı Laboratuvar ve işletme testlerinde kalan kısmı ise şahit numune olarak tesislerde saklanacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. MERZİFON BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV