banner17
29 Eylül 2020 Salı

AK PARTİLİ DİKMEN; "TADIMIZ KAÇTI" !

K.M.P.DEVLET HASTANESİ

2020 YILI ROLL EKMEK ALIMI

10 Aralık 2019 Salı 09:13
Bu haber 748 kez okundu
K.M.P.DEVLET HASTANESİ

  2020 YILI ROLL EKMEK ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası             :2019/634351
1-İdarenin
a) Adresi                           :BAHÇELİEVLER MAH. DEMOKRASİ CAD.İBNİ SİNA SOK. 2 05300 MERZİFON/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası :3585134444 - 3585132363
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi (varsa) 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  :20.000 Kg Roll Ekmek (50 gr.lık)  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Ambarı
c) Teslim tarihleri :Hastanenin talebi doğrultusunda peyder pey teknik şartname hükümlerine göre 
günlük en geç saat 10:30 'da sözleşme süresi sonuna kadar teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Merzifon K.M.P. Devlet Has. Top. Salonu-Bahçelievler Mah.Demokrasi Cad. İbni
Sina Sk.No:2 Merzifon AMASYA
b) Tarihi ve saati :19.12.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İstekliler T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan almış oldukları İşletme Kayıt Belgesi ve/veya Gıda Sicil Sertifikası ve/veya Gıda Üretim Sertifikası bu belgelere eşdeğer belgelerin, asıl veya noter onaylı suretlerini veya aslı idarece görülmüş onaylı suretlerini ihale komisyonuna teklif zarfları içerisinde sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merzifon K.M.P. Devlet Hastanesi Satınalma Birimi Bahçelievler Mah.Demokrasi Cad. İbni Sina Sk.No:2 adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV