banner17
28 Ocak 2021 Perşembe

ilk aşı sağlık çalışanlarına

KUM ALIMI İHALE İLANI

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

07 Şubat 2020 Cuma 08:55
Bu haber 541 kez okundu
KUM ALIMI İHALE İLANI

 KUM ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                             :2020/48506
1-İdarenin
a) Adresi                                                :SOFULAR MAHALLESI ABİDEHATUN SOK. NO: 2 05300 MERZİFON/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası                  :3585131387 - 3585138329
c) Elektronik Posta 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)                           :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                      :2.500 M3 0-MM ile 3 MM kum ile 1.000 M3 Sıfır kum Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer
                                                              alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yerleri                                    :Merzifon Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesine Ve İdarenin Talep Edeceği Yerlere
c) Teslim tarihleri                                   :Mart ayı 400 M3 Kaba Kum Sıfır Kum 200 M3, Nisan ayı 300 M3 Kaba Kum Sıfır Kum 
          100 M3, Mayıs ayı 400 M3 Kaba Kum Sıfır Kum 100 M3 Haziran ayı 500 M3 Kaba Kum 
          Sıfır Kum 200 M3,Temmuz ayı 350 M3 Kaba Kum Sıfır Kum 200 M3 Ağustos ayı 350 M3 
          Kaba Kum Sıfır Kum 100 M3 Eylül ayı 200 M3 Kaba Kum Sıfır Kum 100 M3
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                  :Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:163 Merzifon/AMASYA
b) Tarihi ve saati                                   :24.02.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. MERZİFON BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV