17 Temmuz 2019 Çarşamba

MERZİFON BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TUĞLA VE KİREMİT ALINACAKTIR.

20 Kasım 2018 Salı 09:26
Bu haber 523 kez okundu
MERZİFON BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 TUĞLA VE KİREMİT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                            :2018/591812
1-İdarenin
a) Adresi                                               :Sofular Mahallesı Abidehatun Sok. No: 2 05300 Merzifon/Amasya
b) Telefon ve faks numarası                 :3585131387 - 3585138329
c) Elektronik Posta Adresi                    :destekhizmetleri@merzifon.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)                          :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                     :30' Luk Tuğla (50.000 Adet), 13,5' Luk Tuğla (30.000 Adet), Marsilya Tipi Kiremit (30.000 
                                                             Adet), Osmanlı Tipi Kiremit (25.000 Adet), Kiremit Mahyası (1.000 Adet)  Ayrıntılı bilgiye 
                                                             EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                        :Malzemeler peyder pey yüklenicinin Merzifon'da bulunan deposundan veya 
                                                             Mağazasından ihtiyaç duyuldukça alınacaktır. Alınacak malzemelerin nakliyesi, yükleme  
                                                             ve boşaltması yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Belediyemize ait 25-30 Km 
                                                             uzaklıkta bulunan iş yerlerine yapılacak 2.000 Adet malzeme ve üzeri malzemelerin 
                                                             nakliyesine ücret alınmayacaktır.
c) Teslim tarihi                                      :Malzemeler peyder pey yüklenicinin Merzifon'da bulunan deposundan veya 
                                                             Mağazasından ihtiyaç duyuldukça alınacaktır. Alınacak malzeme yüklenicinin deposu ve 
                                                             Mağazasında yok ise istenilen tarihten itibaren 3 gün içerisinde temin etmek ve idareye 
                                                             vermek zorunda olacaktır. Fiyatlar ihale tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar geçerli 
                                                             olacaktır. Fiyat farkı istenmeyecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                  :Sofular Mahallesi Abide Hatun Sokak No: 4/1 Merzifon/AMASYA
b) Tarihi ve saati                                   :10.12.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV