banner17
06 Aralık 2022 Salı

BAŞKANDAN TARİHİ İMZA

MERZİFON İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MERZİFON İLÇESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM KAPSAMINDAKİ 426 ÖĞRENCİYİ İ İLÇE MERKEZİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA 180 İŞGÜNÜ 35 ARAÇLA TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-MERZİFON MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:01
Bu haber 783 kez okundu
    MERZİFON İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MERZİFON İLÇESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM KAPSAMINDAKİ 426 ÖĞRENCİYİ İ İLÇE MERKEZİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA 180 İŞGÜNÜ 35 ARAÇLA TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/698711
1-İdarenin
a) Adresi : KAYMAKAMLIK BİNASI 1 05300 MERZİFON/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3585142570 - 3585142569
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : MERZİFON İLÇESİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM KAPSAMINDAKİ 426 ÖĞRENCİYİ İ İLÇE MERKEZİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA 180 İŞGÜNÜ 35 ARAÇLA TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU
c) Süresi : İşe başlama tarihi 12.09.2022, işin bitiş tarihi 16.06.2023


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2.Kat Destek Hizmetleri Bürosu
b) Tarihi ve saati : 12.08.2022 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2.Kat Destek Hizmetleri Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV