banner17
10 Aralık 2023 Pazar

Saka'dan Cumhur İttifakına Tam Destek

MUHTELİF GIDA MADDESİ

MUHTELİF GIDA MADDESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

08 Şubat 2018 Perşembe 11:53
Bu haber 69669 kez okundu
MUHTELİF GIDA MADDESİ

 

 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/56691

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yunus Emre Mh Sehit Özsaraç Cd. 32/A 05300 MERZİFON/AMASYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3585143544 - 3585143516

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. Kısım 1 (Bir) Kalem Ekmek Ürünü, 2. Kısım 22 (Yirmiiki) Kalem Yaş Sebze ve Meyve Ürünü 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İaşe Ambarı

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici 19.02.2018 ile sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 ay içerisinde istenilen malı ihtiyaç nispetinde defaten veya parti parti Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz mutfağına siparişi takip eden (24) saat içerisinde teslim edecektir. Yüklenici tarafından idarenin sipariş talepleri için verilecek telefona idarenin görevlendireceği personel tarafından arandığında kim çıkarsa çıksın siparişler yazı ile talep edilmiş gibi yerine getirilecektir. Yüklenici, idarenin talepleri doğrultusunda istenilen malları kendi / kiralayacağı araçlar ile bizzat veya vekili aracılığı ile okula getirecek ve Müdürlüğümüzde bulunan kilerin içerisine teslim edilecektir Muayene ve Kabul Komisyonunca muayene ve kabulü yapılan mallar Yemekhane görevlileri ve yüklenici tarafından tanzim olunan Teslim ve Tesellüm Fişi ile teslim edilecek ve alınacaktır Teslimle ilgili sıkıntıların yaşanmaması için hangi malın hangi saatlerde teslim edileceği hususunda ayrıca müdürlüğümüz Yemekhane Büro Amirliği ile irtibat kurulacaktır Teslim edilen malzemelerin tüketiminin öngörülenden az olması veya idarece öngörülemeyen (öğrencilerin izin, erken mezun olması, nakilleri vb. gibi) durumlarda ürünler Müdürlüğümüz iaşe ambarında durması sonucunda zayi olması veya bozulacak olması gibi durumlarda ürünler yüklenici firmaya iade edilecektir. İade edilecek ürünlerin yüklenici tarafından müdürlüğümüz iaşe ambarından alınarak masrafları yükleniciye ait olmak üzere teslim alınacak ve yüklenici teslim aldığına dair belgeyi düzenleyerek Yemekhane büro amirliğinde görevli personele verecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Şehit Öz saraç caddesi No:32/A Merzifon/AMASYA

b) Tarihi ve saati

:

16.02.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Satın alma Büro Amirliğinden ( Muhasebe veya Malmüdürlüğüne doküman satış bedelini yatırdıktan sonra ) satın alınabilir adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV