banner17
01 Mart 2021 Pazartesi

ilk aşı sağlık çalışanlarına

ODUN VE KÖMÜR ALIMI

T.C MERZİFON BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

04 Eylül 2020 Cuma 08:25
Bu haber 7485 kez okundu
ODUN VE KÖMÜR ALIMI

 ODUN VE KÖMÜR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/441559

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

SOFULAR MAHALLESI CUMHURIYET CADDESI 163 05300 MERZİFON/AMASYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3585131387 - 3585138329

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

15.000 Kg Odun (Alıştırmalık Çam Tahta Parçası) İle 90.000 Kg Linyit (Ceviz) Kömürü
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Alınacak Odun ve Kömürün Teslim Yeri Makine İkmal Bakım ve Onarım Birimi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Mezarlığı, Şehirler Arası Otobüs Terminali, Fen İşleri Atölyeleri, Belediye Dağ Tesisleri, Belediye Kültür Evi, Hayvan Barınağı, Asfalt Plenti

c) Teslim tarihi

:

T.C. Merzifon Belediyesi Hizmet Binalarına (Makine İkmal Bakım Ve Onarım Birimi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Mezarlığı, Şehirler Arası Otobüs Terminali, Fen İşleri Atölyeleri, Belediye Dağ Tesisleri, Belediye Kültür Evi, Hayvan Barınağı, Asfalt Plenti) Peyder Pey Dağıtımı Yapılacak Odun Ve Kömürlerin Teslimi Sipariş Verildikten Sonra En Geç 2 (İki) Gün İçerisinde Teknik Şartnamede Belirtilen Maddelere Uygun Bir Şekilde Yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sofular Mahallesi Abide Hatun Sokak No: 4/1 Merzifon/AMASYA

b) Tarihi ve saati

:

16.09.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a- Firma İthalatçı ise Bakanlıkca düzenlenmiş ithalatçı kayıt belgesini,

b-  Firma Üretici ise kömür ocağının bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenmiş olan uygunluk izin belgesini,

c- Firma Dağıtıcı ise herhangi bir ilden almış olduğu Dağıtıcı Kayıt Belgesini,

d- Firma Satıcı ise herhangi bir ilden almış olduğu KatıYakıt Satıcısı  Kayıt Belgesini,

e- Firma ihaleye konu katı yakıtlar için Satış İzin Belgesini,

istekli durumuna göre, yukarıda sayılan belgelerden en az 1 (bir) tanesini teklif dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Müdürlüğümüzce Hazırlanan Teknik Şartnameye Uygun Şartları Taşıyan, 25 Kg Olarak Cuvallanmış Kömür Numuneleri Getirilecektir. Teknik Şartnameye Uygun Şartları Taşımayan Numunelerin Tespiti Halinde Numune Sahibi Firmanın Teklifi Gecersiz Sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
T.C. MERZİFON BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV