banner17
24 Eylül 2020 Perşembe

AK PARTİLİ DİKMEN; "TADIMIZ KAÇTI" !

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-MERZİFON İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE İLANI

AKARYAKIT VE SERBEST PİYASADAN DOĞALGAZ ALIMI

24 Ekim 2019 Perşembe 08:30
Bu haber 822 kez okundu
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-MERZİFON İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE İLANI

 AKARYAKIT VE SERBEST PİYASADAN DOĞALGAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          :2019/526767
1-İdarenin
a) Adresi                                             :Yunus Emre Mh Sehit Özsaraç Cd. 32/A 05300 MERZİFON/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası               :3585143544 - 3585143516
c) Elektronik Posta 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)                        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                   :KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN 3000 Litre ve EURO DİZEL MOTORİN 15000 Litre 
        AKARYAKIT ALIMIVE 280.000M3 SERBEST PİYASADAN DOĞALGAZ ENERJİSİ ALIMI 
        Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
        ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                                  :AKARYAKIT: Yüklenici Firmanın ATOS Sistemi bulunan Akaryakıt istasyonu veya 
        istasyonlarından 01.01.2020 tarihinden itibaren alıma başlanacaktır. Ayrıca İdareye ait 
        hizmet binalarında bulunan jeneratör, yakıt tankı ve çim biçme makinesi vb. yerlere 
        nakledilecek olan mal, pompa çıktı fişi karşılığında İDARE adına teslim alan yetkili 
        personel ile malı teslim eden YÜKLENİCİ adına yetkili bulunan görevlinin karşılıklı olarak 
        imzalayacakları tutanak karşılığı teslim edilecektir. SERBEST PİYASADAN DOĞALGAZ 
        ALIMI: Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüc) Teslim tarihi:AKARYAKIT: İşe 
        Başlama Tarihi 01/01/2020; İşi Bitirme Tarihi 31/12/2020 (31 Aralık günü dahildir.) 
            Başlangıç saati: 00;00, bitiş saati 24:00 arasını kapsar. Yüklenici mücbir sebepler 
        haricinde akaryakıt alımı devamlılığını 12 ay boyunca sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca 
                     01.01.2020 tarihinde yakıt sıkıntısı yaşanmaması için gerekli tedbirleri alarak ATOS 
                     sistemi kurulumlarını bitirmiş olacak, kurulumun yapılamaması durumunda arıza formu 
        ile idare tarafından bildirilen araçlara İDARE adına teslim alan yetkili personel ile malı 
        teslim eden YÜKLENİCİ adına yetkili bulunan görevlinin karşılıklı olarak imzalayacakları 
                     tutanak karşılığı teslim edilecektir. Yüklenici Firmanın ATOS Sistemi cihazlarını idaremize 
                     ait araçlara ücretsiz olarak montajını yapacak ve arızalanan cihazlar yenisi ile 
        değiştirilecektir. DOĞALGAZ ENERJİSİ: İşe Başlama Tarihi 01/01/2020; İşi Bitirme Tarihi 
        31/12/2020 (31 Aralık günü dahildir.) Başlangıç saati: 00;00, bitiş saati 24:00 arasını 
        kapsar. Yüklenici mücbir sebepler haricinde enerji akışının devamlılığını 12 ay boyunca 
        sağlamakla yükümlüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                :Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Şehit Öz saraç caddesi No:32/A 
                     Merzifon/AMASYA
b) Tarihi ve saati                                 :20.11.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. kısım için istekliler; 
A- Merzifon ilçe ve Belediyesi sınırları içerisinde (ilçe sınrlarında olması durumunda uzaklık baz alınarak karar verilecektir.) ATOS sistemine uygun akaryakıt istasyonu olmak üzere en az 1 adet ATOS'a sahip akaryakıt istasyonunun bulunduğunu belgeleyecek, ihale dosyasına  istasyonlarını belirtir belgeyi koyacaktır.
B- İstekli, Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; sözleşme süresince idarenin hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıt ihtiyaçlarını Türkiye genelinde Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun "ATOS" sistemli tüm akaryakıt istasyonlarından karşılayacağına dair  bağlı bulunduğu Akaryakıt Dağıtım yetkilisince imzalanmış yazılı belgenin aslını sunacaktır.
C- İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi sunacaktır.
D- İstekli Akaryakıt ve Dağıtım  Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; bayisi olduğu kuruluş tarafından verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini sunacaktır.   
E- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan, Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini (EPDK LİSANSI) istekli sunacaktır.
F- İstekli bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından almış olduğu, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ile Vergi Levhasını sunacaktır.
2. kısım için istekliler; ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilmesine ilişkin olarak; Yurt İçinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğalgaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek ve tüzel kişiye ait EPDK'dan alınmış Lisansını teklifleri ile birlikte sunacaklardır. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV