banner17
06 Aralık 2022 Salı

BAŞKANDAN TARİHİ İMZA

SATIŞ İLANI

5’İNCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI MERZİFON / AMASYA

10 Mayıs 2022 Salı 08:26
Bu haber 836 kez okundu
 SATIŞ İLANI

 
 
 
285.000 Kg. Çayır Otu
(Biçilmemiş Durumda) Satışı;
3212 Sayılı Kanun, 2010/41 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve MSB Kadro ve Kuruluşunda Yer Alan Kurumlara Ait Mal ve Hizmetlerin Satış, Mübadele, Kiralama, Tahsis, Hibe ve Devri İle Lisans Verme, Teknoloji Transferi İşlemleri Yönergesi kapsamında Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü ile ihale edilecektir.
    1. İdarenin  :
    a ) Adresi :  5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı Samsun Yolu 7'nci Km MERZİFON/AMASYA
    b ) Telefon ve Faks Numarası :  0 358 536 23 36 / 4075 - 0 358 513 12 44
  2. İhale Konusu Satış İşinin:    
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :  285.000 Kg. Çayır Otu (Biçilmemiş Durumda)  
    b ) Yapılacağı Yer :  5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı Merzifon/AMASYA  
  c ) İşin Başlama Tarihi 
ç)  İşin Süresi                       :          
:  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
 İşin süresi sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlayacak olup 60 (altmış) takvim günüdür.
 
  d ) Geçici teminat                    :
 
 Tahmin edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
 3. İhalenin  :  
  a ) Yapılacağı Yer :  İhale Komisyon Başkanlığı Gazi Mahbup Mah. Remzi Özkanca Cad. No:1/A Merzifon/AMASYA  
b ) Tarihi ve Saati : 23.05.2022 Saat: 10.30  
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:  
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım gerçekleşmekte ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.5. İhale konusu satışın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. İdari şartnamenin 8’inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.7. Tedarik Taahhütnamesi,
4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.9. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi olarak Birim Fiyat mektubundaki bilgiler esas alınacaktır.
4.1.10. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yüksek olanına göre belirlenecektir.
6. İhale dokümanı görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı 5’inci Ana Jet Üs K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı - Gazi Mahbup Mah. Remzi Özkanca Cad. No:1/A Merzifon/AMASYA görülebilir ve 20,00 (Yirmi) TL karşılığında aynı adresten satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. İhale Yerli İsteklilere açıktır. Tahmini Bedel 31.350,00 TL (Otuzbirbinüçyüzelli TL.)’dir.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.
9. Teklifler 23.05.2022 Saat: 10:30'a kadar 5’inci Ana Jet Üs K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı - Gazi Mahbup Mah. Remzi Özkanca Cad. No:1/A Merzifon/AMASYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 


 
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV