banner17
01 Ekim 2023 Pazar

Saka'dan Cumhur İttifakına Tam Destek

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÖMÜR VE ODUN

10 Kasım 2022 Perşembe 08:33
Bu haber 1300 kez okundu
 T.C. MERZİFON BELEDİYESİ BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
KÖMÜR VE ODUN mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1121438
 
1-İdarenin
a) Adı : MERZİFON BELEDİYESİ BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : SOFULAR MAHALLESI CUMHURIYET CADDESI 163 05300 MERZİFON/AMASYA
c) Telefon ve faks numarası : 3585131387 - 3585131387
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : KÖMÜR VE ODUN ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 90 TON İTHAL RUS LİNYİT KÖMÜRÜ, 20 TON ALIŞTIRMALIK ÇAM TAHTA
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Alınacak kömür ve odunun teslimatı ihtiyaç sahiplerine idaremiz yetkilisinin öncülüğünde istenilen adreslere yüklenici firmanın kendi personelince istiflenmiş olarak teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : işe başlama tarihinde mal alımına başlanacak olup 20/01/2023 tarihinde alımın tamamı bitmiş olacaktır.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME TARİHİNİ İZLEYEN 2 GÜN İÇERİSİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.11.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MERZİFON BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
- Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
- Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerden bir tanesini beyan etmesi gerekmektedir. Beyan Edilen evraka ait numara, sayı,tarih ve hangi kurum tarafından düzenlendiği bilgileri yazılmalıdır.  
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise
-yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeyi sunması gerekmektedir. 
Adayın veya isteklinin alım konusu malı yetkili satıcısı olduğunu ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeleri beyan etmesi gerekmektedir. Beyan Edilen evraka ait numara, sayı,tarih ve hangi kurum tarafından düzenlendiği bilgileri yazılmalıdır.  
NOT:  İsteklinin avantajlı olması durumunda beyan edilen evrakların asılları veya noter onaylı suretleri idare tarafından istenecektir.  
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhalede avantajlı olan isteklilerden sözleşme imzalamadan önce teklif verdikleri 1 torba (25 kg) kömür numunesini  idarenin onayına sunacak olup, Teklif edilen malın numunesinin teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere, standartlara ve kaliteye uygunluğuna göre ihale komisyonu tarafından uygun olup olmadığı değerlendirilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV