banner17
25 Şubat 2021 Perşembe

ilk aşı sağlık çalışanlarına

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRÜLÜĞÜ

İŞ VE YAŞAM MERKEZİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ İÇİN MAL VE MALZEME ALIMI İHALE İLANI

10 Temmuz 2020 Cuma 10:52
Bu haber 7447 kez okundu
T.C. MERZİFON BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRÜLÜĞÜ

 İŞ VE YAŞAM MERKEZİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ İÇİN MAL VE MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                :2020/335178
1-İdarenin
a) Adresi                                                    :SOFULAR MAHALLESI ABİDEHATUN SOK. NO: 2 05300 MERZİFON/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası                      :3585131387 - 3585138329
c) Elektronik Posta Adresi                         :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)                               :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                          :Baskı Beton 2.000m2,Taşı 300mtl,Elek. Malz. 350mtl,Elk. Direk 14 Ad. Çöp Kovası 
                                                                  14 ad. Bank14ad. Beton Dökül. 200m3,Kalıbı Yapılması 200m2, Hasır Demir 
               5060kg, Yağmur Su Borusu 300m. Eng. Uyarıcı Zemin Mal.275 M. Ağac 603 Ad. 
  Saksı Çeşitleri 43 Ad.  Ayrıntılı Bilgiye Ekap'ta Yer Alan İhale Dokümanı İçinde 
  Bulunan İdari Şartnameden Ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                            : İstenilen Malzemeler Öncelikli Olarak Fen İşleri Müdürlüğünün Deposuna Yada 
  İdarenin de Talebi Üzerine Mücavir Sınırlar İçerisinde Bulunan Uygulamanın 
               Yapılacağı İş Ve Yaşam Merkezi Şantiye Sahasına
c) Teslim tarihi:.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                       :SOFULAR MAH. CUMHURİYET CAD. NO:163/A MERZİFON
b) Tarihi ve saati                                        :05.08.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS 12706 İŞ YERLERİ -PEYZAJ HİZMETLERİ VEREN YERLER İÇİN KURALLAR
TS-12868 PEYZAJ MİMARLIGI- UYGULAMA HİZMETLERİ-KURALLAR
TS- 12867 PEYZAJ MİMARLIGI- PROJE HİZMETLERİ-KURALLAR
TS- 12866 PEYZAJ MİMARLIGI- BAKIM ONARIM HİZMETLERİ-KURALLAR 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK AYDINLATMA DİREGİ ALIM VE SATIMI KABUL EDİLECEKTİR. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. MERZİFON BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV