banner17
17 Nisan 2021 Cumartesi

MERZİFON İÇİN ALINAN KISITLAMA KARARLARI

T.C. MERZİFON ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

MERZİFON ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİN TR Hücreli Monoblok ADM TİP1-C Beton Köşk Temini Montajı Yapım İşi

08 Ekim 2020 Perşembe 08:53
Bu haber 20450 kez okundu
T.C.  MERZİFON ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

 Bahse konu yapım işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

 

a) Adresi

:

Kümbet Hatun OSB Mah. 1. Bulvar No:2/1 05300 Merzifon/Amasya

b) Telefon ve faks no

:

0358 513 5050

c) Elektronik Posta

:

http://www.merzifonosb.org.tr / [email protected]


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği Türü- Miktarı

:

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi YG elektrik şebekesinde bulunan TR1 enerji dağıtım kule tipi eski KÖK binasının iptal edilerek TR hücreli monoblok ADM TİP1-C (36 kV, 6501-7500 Kva) Beton Köşk montajı yapılarak, OSB enerji bağlantısının mevcut nihai direkle kabin arasındaki 4x(1x95s/16 mm2) XLPE kablonun 3x(1x400s/16/ mm2) Alüminyum XLPE kablo ile değiştirilip, mevcut OSB ring çıkışlarına (1x95s/16 mm2) XLPE kablo ilavesi yapılacaktır.

b) Yapılacağı yer

:

Amasya-Merzifon

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Merzifon Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

Kümbethatun OSB Mah. 1. Bulvar No:2/1 05300 Merzifon/Amasya

b) Tarihi ve saati

:

15.10.2020 -- Saat 14:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Şekli ve İçeriği İhale dokümanı ile verilen Tebligat için adres beyanı,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili Meslek Odası Belgesi,

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıt belgesi.

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Firma adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi / İmza Sirküsü.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenerek yükleniciye verilen Birim Fiyat teklif mektubu ve Teklif Cetveli.

Teklif Cetvelinin İhale Dokümanı ile verilen Excel dosyasında hazırlanarak verilmesi zorunludur.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici teminat.

4.1.4.1 Teklif Edilen bedelin %3 inden az olmamak üzere yerli bankalardan alınmış geçici teminat mektubunun veya idare aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılmış nakit teminata ait dekontunun başvuru dosyasına konulması.

Nakit teminatlar Merzifon Halk Bankasında bulunan TR91 0001 2009 3010 0016 0000 24 numaralı hesaba yatırılacaktır.

 

 

 

 

4.1.5. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler,

İş Ortaklığı yapılarak bu ihaleye teklif verilemez.

4.1.6. Vekâleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış İhalelerden yasaklı olmadığını gösterir İhale Durum Belgesi.

4.1.8. Tüzel Kişiliğe haiz adayların Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Firma Hissedar Durum Belgesi.

4.1.9. İhalenin yapıldığı ay içinde alınmış Vergi ve SGK borcu yoktur belgesi.

4.1.10. İhale Dosya Bedeli yatırıldığına dair dekont.

İhale Dosya Bedelleri Merzifon Halk Bankasında bulunan TR91 0001 2009 3010 0016 0000 24 numaralı hesaba yatırılacaktır.

4.1.10. ……………………………

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin son on beş (15) yıl içinde, Kamu ve Özel sektörde Geçici Kabulü yapılan ve bedel içeren tek sözleşme kapsamında bitirmiş olduğu işin  %50’si oranında iş bitirme belgesi.

4.3.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;   11.06.2011 Tarih Ve 27961 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan iş deneyiminde değerlendirilecek işlere dair tebliğde belirtilen benzer iş gruplarından

“(D) ELEKTRİK İŞLERİ”

I.                    GRUP: ENERJİ İLETİM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ

II.                  II-GRUP: ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE TESİS İŞLERİ

III.               III. GRUP: ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİS İŞLERİ

IV.                V. GRUP: AYDINLATMA

4.3.3. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliğidir.

4.4.1. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a)    Anahtar Teknik Personel

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

 

 

 

 

b)       Teknik Personel:

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Şefi

Elektrik+Elkt.Elktr. Mühendisi

Asgari 3 Yıl Deneyimli

4.4.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: İstenmemektedir.

 

 

 

 

5.      Tekliflerin Sunulması:

a.     Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 

b.     Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. 

6.      İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00.-TL karşılığı yukarıda belirtilen adresten satın alınabilir.

7.     İhale Başvuru dosyası ihale gününe kadar Kümbet Hatun OSB Mah. 1. Bulvar No:2/1 05300 Merzifon/Amasya ya teslim edilir,

(Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

8.        İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi Teklif verilemez.

9.      Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Teklif geçerlilik süresi 60 (Altmış) Gündür,  Bu süre, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihinden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.  

10.  İhale Merzifon OSB Yönetim Kurulu kararı gereğince İdari Şartnamede belirtildiği şekilde Açık İhale usulü ile yapılacaktır. İdari Şartnamenin 31.(1-2-3) Maddesi gereğince katılımcılardan ayrıca yazılı teklif alınabileceğinden adayların şahsen veya vekâleten katılımı gerekmektedir.

11.  Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Yönetim İhaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.

12.  İhaleye yerli istekliler katılabilir. Yerli İstekli Beyanı istenmez.

13.  İhaleye İş Ortaklığı yapanlar ve Konsorsiyumlar teklif verilemez.

14.  İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz.

15.  Merzifon OSB tarafından ihale edilecek bu alt yapı işi 3065 Sayılı kanunun 13/J bendi gereğince KDV’den istisna tutulan alt yapı yatırımları dahilindedir.

16.  İhale Dokümanı kapsamında teslim edilecek belge ve dokümanın istenilen formatta verilmesi zorunludur.

17.  İllegal yapılar ile ilişkisi ve bağlantısı bulunan adaylar ihaleye katılamaz. İhaleyi kazanan yüklenici güvenlik soruşturmasından sonra sözleşmeye çağrılacaktır.

18.  Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 4734 Sayılı K.İ.K’e tabi değildir. Ancak; İhale dokümanında kullanılması, bildirilmesi veya atıfta bulunulması halinde 4734 Sayılı KİK kullanılan, (Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Muayene Kabul yönetmeliği, Formlar), 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununda yer alan hükümler ve TEDAŞ’a ait güncel teknik şartname hükümleri uygulanır.

19.  İhaleye teklif veren istekliler yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

 

 

 

    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV