banner17
28 Ocak 2021 Perşembe

ilk aşı sağlık çalışanlarına

TUĞLA VE KİREMİT ALIMI

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

11 Şubat 2020 Salı 11:18
Bu haber 577 kez okundu
TUĞLA VE KİREMİT ALIMI

 TUĞLA VE KİREMİT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                   :2020/65852
1-İdarenina) Adresi                                      :SOFULAR MAHALLESI ABİDEHATUN SOK. NO: 2 05300 MERZİFON/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası                         :3585131387 - 3585138329
c) Elektronik Posta 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)                                  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                             :30' Luk Tuğla (50.000 Adet), 13,5' Luk Tuğla (30.000 Adet), Marsilya Tipi Kiremit     
                                                                     (30.000 Adet), Osmanlı Tipi Kiremit (25.000 Adet), Kiremit Mahyası (1.000 Adet)
                                                                      Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
                                                                     ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                                            :Malzemeler peyder pey yüklenicinin Merzifon'da bulunan deposundan veya 
                                                                     Mağazasından ihtiyaç duyuldukça alınacaktır. Alınacak malzemelerin nakliyesi, 
                                                                     yükleme ve boşaltması, yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Belediyemize ait 
                                                                     25-30 Km uzaklıkta bulunan iş yerlerine yapılacak 2.000 Adet malzeme ve üzeri 
                                                                     malzemelerin nakliyesine ve tuğla ve kiremitlerin taşınacağı paletler için ücret 
                                                                     alınmayacaktır.
c) Teslim tarihleri                                          :Malzemeler peyder pey yüklenicinin Merzifon'da bulunan deposundan veya 
                                                                     Mağazasından ihtiyaç duyuldukça alınacaktır. Alınacak malzeme yüklenicinin 
                                                                     deposu ve Mağazasında yok ise istenilen tarihten itibaren 3 gün içerisinde temin 
                                                                     etmek ve idareye vermek zorunda olacaktır. Fiyatlar ihale tarihinden 31.12.2020 
                                                                     tarihine kadar geçerli olacaktır. Fiyat farkı istenmeyecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                          :Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:163 Merzifon/AMASYA
b) Tarihi ve saati                                           :21.02.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. MERZİFON BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
YAZARLAR Tümü
SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Merzifon belediyesinin çalışmalarını başarılı buluyormusunuz ?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV